"วัณโรคดื้อยารุนแรง"ค่ายา1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี


"วัณโรคดื้อยารุนแรง"ค่ายา1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี

ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องวัณโรคมาตลอด ปัจจุบันติด 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีวัณโรคสูง และมีปัญหาครบ 3 ด้าน คือ ผู้ป่วยวัณโรคสูง ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสูง และผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยสูง มีผู้ติดเชื้อประมาณ 20 ล้านคน มีอาการป่วย 1.2 แสนคน เสียชีวิตปีละประมาณ 1.2 หมื่นคน ในจำนวนผู้ป่วยมีอาการ พบว่ามีผู้เข้าระบบเพียง 8 หมื่นราย คิดเป็น 75 % ส่วนใหญ่เป็นวัณโรคปอด ที่เหลืออีก 40,000 คนไม่ทราบไปไหน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์