ฝ่ายค้านจ่ออภิปรายไม่ลงมติ


ฝ่ายค้านจ่ออภิปรายไม่ลงมติ

เพื่อไทยเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ บี้ปมถวายสัตย์-ระเบิด "ประยุทธ์" ปัดตอบปมถวายสัตย์ มั่นใจเสถียรภาพรัฐบาลมั่นคง ยืนกรานยังไม่ถึงเวลาแก้ รธน.ทั้งฉบับ พร้อมตั้งวิปรัฐบาล 61 คน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง