หน้าแรก

‘เวิลด์แบงก์’ชี้การเมืองผุดนโยบายใช้เงิน สวนทางประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ต่ำ

‘เวิลด์แบงก์’ชี้การเมืองผุดนโยบายใช้เงิน สวนทางประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ต่ำ

การเงินและการคลังเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศดังนั้น การวางแผนและปฎิรูปเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความมั่นคงได้ ธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงาน“การประเมินรายได้และรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทย” ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมอนาคตที่ทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อรับมือกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐ จากปัจจัยท้าทายต่างๆ ทั้งสังคมสูงวัย สวัสดิการผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ