เปิดภารกิจ "กรมราง" ชูมาตรฐานฉบับเดียวกัน


โดย วรรณิกา จิตตินรากร

เปิดภารกิจ "กรมราง" ชูมาตรฐานฉบับเดียวกัน

15 เม.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 ให้มีการจัดตั้ง "กรมการขนส่งทางราง" สังกัดกระทรวงคมนาคม นับเป็นก้าวแรกที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบรางไทยกำลังจะมีการผลักดันอย่างจริงจังให้เกิดเป็นมาตรฐานมากขึ้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ