โควิด-19กระทบผู้สูงวัย


โควิด-19กระทบผู้สูงวัย

ผลสำรวจความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทยในยุค COVID-19 พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ต้องอาศัยรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาด นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการทำงาน รายได้ไม่เพียงพอ แต่รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้น และ 3% มีหนี้ใหม่ในช่วงการระบาด อีกทั้ง โควิด-19 ยังส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์