บทเรียน'ราคาแพง' 'นโยบายรัฐ'กับการเปลี่ยนผ่าน'ทีวีดิจิทัล'


บทเรียน'ราคาแพง' 'นโยบายรัฐ'กับการเปลี่ยนผ่าน'ทีวีดิจิทัล'

ถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกของไทยไปสู่ "ทีวีดิจิทัล" เพื่อทัดเทียมนานาประเทศ การดำเนินนโยบายของรัฐ เส้นทางการเคลื่อนธุรกิจของผู้ประกอบการ พฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมดูรายการทางโทรทัศน์ ค่อนข้างเต็มไปด้วย "บาดแผล" และสร้างความเจ็บปวดไม่น้อย

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ