จากอัลไซเมอร์สู่ความจำเสื่อมถาวร


จากอัลไซเมอร์สู่ความจำเสื่อมถาวร

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า เกิดจากการสะสมของ amyloid plaques ในเซลล์สมอง ส่งผลให้สารสื่อประสาทอะเซติลโคลีนลดลง มาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรม เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน และการเข้าสังคม

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์