‘สกพอ.’กางแผนพัฒนา ยกระดับ‘ศก.ชุมชน’อีอีซี


โดย ชนาภา ศรจิตติโยธิน

‘สกพอ.’กางแผนพัฒนา ยกระดับ‘ศก.ชุมชน’อีอีซี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้นแบบในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยที่ผ่านมามีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านโลจิสติกส์และดิจิทัล การให้สิทธิประโยชน์จูงใจการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการวางผังเมืองใหม่เพื่อสร้างเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ