ปี64เด็กไทยไอคิวเฉลี่ยเกิน100


ปี64เด็กไทยไอคิวเฉลี่ยเกิน100

ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กรมสุขภาพจิต ได้สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าเด็กมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.2 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังต่ำกว่า 100 ซึ่งเป็นค่ากลางมาตรฐานสากล น้อยกว่า 90 อยู่ถึง 31.8% อยู่ในเกณฑ์บกพร่อง 5.8% สูงกว่ามาตรฐานสากล ความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 87%

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์