Net Water Positive คืนแหล่งน้ำท้องถิ่น-ชุมชนยั่งยืน


โดย ชุลีพร อร่ามเนตร [email protected]

Net Water Positive คืนแหล่งน้ำท้องถิ่น-ชุมชนยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ตั้งแต่ปี 2558 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) พยายามแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ร่วมกับปัญหาความยากจนของชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย โดยปัญหาทั้ง 3 เรื่องนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนน้ำ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง