"พลังงาน" ย้ำในเวที CAL Forum รุ่น 3 ภารกิจลดโลกร้อนเพิ่มพลังงานสะอาด


โดย กัญณัฎฐ์ บุตรดี

"พลังงาน" ย้ำในเวที CAL Forum รุ่น 3 ภารกิจลดโลกร้อนเพิ่มพลังงานสะอาด

"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) โดยสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) จัดเวทีผู้นำ "Climate Action Leaders Forum รุ่น 3" หรือ CAL Forum #3 ครั้งที่ 1 จำนวน 69 ท่าน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รักษาระดับราคา และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ