'WTO' ชี้โลกมุ่งใช้กฎความสะดวกการค้า ฟื้นกำลังซื้อ-ขีดแข่งขัน-เสถียรภาพราคา


โดย ปราณี หมื่นแผงวารี

'WTO' ชี้โลกมุ่งใช้กฎความสะดวกการค้า ฟื้นกำลังซื้อ-ขีดแข่งขัน-เสถียรภาพราคา

WTO เปิดรายงาน Trade Monitoring Update พบทั่วโลกใช้มาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า 169 บท สูงกว่ากฎกีดดันทางการค้าที่มีอยู่99 บท เชื่อการค้าราบรื่นหนุนกำลังซื้อฟื้น การแข่งขันธุรกิจดีขึ้น ชี้กลุ่ม G20 ใช้ ระเบียบตอบโต้ทุ่มตลาดหรือเอดีสูงสุด

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ